+421 905 548 264    integra@integra-sk.sk

Časté otázky

Hľadáte kominára? Skúste tento link: http://www.kks-sr.sk

 

Vlhnutie komína, fľaky na komíne

Jednou z častých závad je vlhnutie komínového plášťa. Príčinou býva najčastejšie, že v komíne dochádza k rosnému bodu. Tzn. Že teplota odchádzajúcich spalín je nízka a kondenzuje pri styku so studeným komínovým plášťom. Táto závada vzniká takmer výlučne u komínov jednovrstvových. Riešením je vyvložkovanie komína odpovedajúcou vložkou podľa druhu paliva.

 

Dechtovanie komína
Príčina je úplne rovnaká ako pri vlhnutí komína, rozdiel je ten, že dechty vznikajú pri spaľovaní tuhého paliva, a to kombináciou malého odberu tepla zo spotrebiča so studeným komínom(jednovrstvovým). Druhou hlavnou príčinou je kúrenie bez prístupu vzduchu (tzn. že klapka prívodu vzduchu je zatvorená). Stáva sa to najmä pri používaní kotlov ústredného kúrenia. Teplota spalín je zrazená na spodnú hranicu a nespálené zvyšky paliva sa pri styku so studeným komínom kondenzáciou premieňajú na decht. Tento môže byť obsiahnutý ako v komíne, tak aj v spotrebiči. Riešenie: Vyvložkovanie komína, zvýšenie prevádzkovej teploty kotla (zväčšiť odber tepla do radiátorov), kúriť s pootvorenou klapkou prívodu vzduchu. Upozornenie: Decht je nespálené palivo, ktoré nebolo využité na ohrev.

 

Slabý ťah komína

Táto závada vzniká, keď na komín je pripojený spotrebič s príliš veľkým výkonom, alebo vplyvom dechtovania sa jeho prierez zúžil na toľko, že obmedzil prevádzku kotla. Komínový ťah sa dá zvýšiť tromi spôsobmi:


1. Zväčšiť priemer komína
2. Zvýšiť účinnú výšku komína
3. Použitím komínového ventilátora
- prípadne kombináciou uvedených možností.


Zväčšiť prieduch je možné frézovaním a následným vložkovaním, zvýšenie komína jeho nadstavením.

 

Zvýšenie ťahu ventilátorom

Na zabezpečenie dostatočného ťahu pri nízkych komínoch je možné použiť komínový ventilátor z našej produkcie, ktorý dokáže vytvoriť dostatočný podtlak pre všetky bežne používané spotrebiče v domácnosti.

 

Spotrebič dymí, zle horí

Komín alebo spotrebič je zanesený. V prípade, že vyčistenie nepomôže, znamená to, že je nedostatočný ťah. Okrem hore uvedených príčin sa často stáva, že užívateľ prevádzkuje spotrebič na 1/3 alebo 1/4 výkonu, komín sa neprehreje a nezíska požadovaný ťah. Ďalšou príčinou tiež býva, že kotolňa je hermeticky uzatvorená a nie je zabezpečený prístup vonkajšieho vzduchu.

 

Čistenie komína a revízie

Pri spustení objektu do prevádzky je majiteľ povinný nechať si preskúšať komín, osobou odborne spôsobilou (revízny technik komínov), jeho spôsobilosť k prevádzke. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je tento priestupok sankcionovaný vysokými pokutami a je tiež dobrým dôvodom neplnenia poistenia poisťovňou v prípade nehody. Čistenie komínov sa prevádza podľa druhu paliva a typu komína najmenej však 1-krát ročne (plyn), 3-krát ročne pri tuhom palive. Spotrebiče nad 50 kW majú túto povinnosť častejšie.

 

Zväčšenie prieduchu frézovaním

Frézovanie komína sa používa pri komínoch z plnej pálenej tehly, keď vznikne potreba väčšieho prieduchu. Najmä pri výmene spotrebičov za väčší, pri zapájaní krbových vložiek a podobne. Frézovaním je možno zväčšiť klasický komínový prieduch(150 x 150 mm) na prieduch, do ktorého je možné osadiť vložku s priemerom Ø 220 mm. Predpokladom však je, že komín je v dobrom stave. Po frézovaní je nutné komín vyvložkovať nerezovou vložkou, pretože je zoslabený a taktiež je to povinnosť podľa zákona.

 

Vložkovanie komína

Používa sa na zamedzenie vplyvu tepla spalín na plášť komína, vznikaniu rosného bodu v murive komína a jeho následnej degradácii. Vyvložkovaním komína sa výrazne predĺži jeho životnosť, zastaví sa jeho zvetrávanie a zaistí bezpečné odvedenie spalín od spotrebiča do ovzdušia. Od roku 1997 musia byť všetky komíny viacvrstvové. Týka sa to novozriadených komínov, alebo komínov, kde sa vymieňa spotrebič.

 

Výroba a montáž komínov

Naša spoločnosť sa zaoberá celým spektrom činností okolo komínov. Kontrolou čistením a revíziami počínajúc, výrobou a montážou komínových systémov končiac. Komínové systémy sa vyrábajú v prevedení suchá a mokrá prevádzka (plyn). Tieto môžu byť zhotovené z hliníka alebo antikoru. Pri spotrebičoch na tuhé palivo sa systémy vyrábajú z antikorovej ocele triedy 1.4404 alebo 1.4828 (žiaruvzdorný - odolný do 1000 °C). Vyrábajú sa jednovrstvové systémy pre vložkovanie existujúcich prieduchov, alebo viacvrstvové pre zhotovenie dymovej cesty tam kde komín nie je, alebo nie je možné využiť existujúce. Komíny sa vyrábajú vo viacerých variáciách čo sa týka odolnosti, avšak i to základné prevedenie spĺňa všetky požiadavky bezpečnej prevádzky. Komíny sú certifikované Štátnym skúšobným ústavom stavebným v Prešove. Na požiadanie vieme navrhnúť a zhotoviť akúkoľvek dymovú cestu pre akýkoľvek spotrebič.

 

Čo je to "mokrá a suchá" prevádzka?

Pod týmto pojmom sa skrýva teplota spalín v komíne. Ak je ich teplota blízko rosného bodu (okolo 57 °C), potom spaliny kondenzujú a v podobe kvapaliny stekajú po vnútornej stene vložky komína. Túto kvapalinu je potrebné zachytávať a likvidovať predpísaným spôsobom keďže obsahuje síru. Pri suchej prevádzke sú tieto teploty vysoko nad rosným bodom a tento problém nevzniká. Resp. nemal by vznikať. Ak je totiž komín jednovrstvový (nemá vložku dilatačne oddelenú od plášťa komína), v nadstrešnej časti je značne ochladzovaný okolitým prostredím (v zime) a môže dôjsť ku kondenzácii spalín, najmä v tomto najexponovanejšom mieste. Prejavuje sa to dechtovaním komína u tuhých palív a zamokaním komína na povale u plynných palív, pretože jednovrstvový komín nemá vodotesnú vložku a prechladený plášť komína priamo pôsobí na spaliny.

Integra s.r.o.
Považské Podhradie 357
017 04 Považská Bystrica
Registrácia: spol.reg. OS Trenčín,v.č. 12230/R
Mob.: +421905 548264
Mob.: +421905 879164
Tel.: +42142 432 0557
Fax: +42142 4260 241
E-mail: integra@integra-sk.sk
INTEGRA s.r.o. © 2015 Všetky práva vyhradené
Zásady ochrany osobných údajov


INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok