+421 905 548 264    integra@integra-sk.sk

Obchodné podmienky

Prosíme Vás, aby ste pri objednávke a registrácii dbali na zadanie presných údajov, nakoľko na základe týchto údajov bude výrobok zaslaný a vyfakturovaný.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo vyskytnutých problémov, prosíme Vás obráťte sa na našu zákaznícku službu cez emailovú adresu: integra@integra-sk.sk

Podmienky používania Internetových stránok môžu byť z času na čas aktualizované. Aktualizované verzie budú umiestnené na Internetových stránkach www.integra-sk.sk a okamžite vstupujú do platnosti. Pri používaní Internetových stránok www.integra-sk.sk by ste si mali pravidelne overovať, či Podmienky používania Internetových stránok neboli aktualizované alebo zmenené. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Integra s.r.o.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Predávajúcim (prevádzkovateľom) internetového obchodu www. integra-sk.sk je INTEGRA, s.r.o, Považské Podhradie 357, zapísaná v OR okresného súdu Trenčín, odd. S.r.o., vl.č.12230/R, IČO: 36314528, DIČ: 2020112468, IČ DPH: SK2020112468. Všeobecné obchodné podmienky spol. INTEGRA, s.r.o platia pre nákup v internetovom obchode www.integra-sk.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

1.2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

1.3. Objednávateľ (kupujúci) v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami (VOP) platnými v čase odoslania svojej objednávky. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

1.4. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.integra-sk.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho vykonaná prostredníctvom internetových obchodov www.integra-sk.sk alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne

prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2.4. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúcim prostredníctvom emailu.

2.5. Ceny tovaru a služieb (napr. poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná z dôvodu jej riadneho plnenie a nie je prístupná tretím stranám.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; b) v hotovosti na partnerských výdajných miestach spoločnosti Zasielkovna.sk; c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;

3.2. Pri preberaní tovaru dostane objednávateľ doklad o predaji, ktorý slúži aj ako daňový doklad.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Náklady na poštovné a balné nesie prevádzkovateľ.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.3. Objednaný tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska služba GLS alebo Zasielkovna.sk). Dodanie tovaru sa uskutoční jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod podmienkou, že bude v plnej výške zaplatená kúpna cena uvedená v objednávke.

4.4. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje na účel doručenia tovaru (meno/obchodné meno, adresa, telefón, email).

4.5. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

4.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č.102/2014 Z. z.) možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od doručenia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky (variabilný symbol), dátumu nákupu a číslo svojho účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.

Zo žiadosti o vrátenie peňazí musí byť zrejmé:

• kto žiadosť podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) • odôvodnenie nespokojnosti s tovarom • dátum objednávky • komu je žiadosť adresovaná • dátum podania žiadosti

5.2. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený (INTEGRA, s.r.o, Považské Podhradie 357,017 04) do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Kupujúci zašle zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (poistený, vhodne zabalený, vrátane dokumentácie a pod.) na svoje vlastné náklady spoločne s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa.

5.3. Pred vrátením tovaru späť predávajúcemu je kupujúci povinný o tom písomne informovať predávajúceho vopred na emailovej adrese: integra@integra-sk.sk.

5.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, že je tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať tovar od objednávateľa a nevrátiť mu zaplatenú sumu.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru, ktorú zavinil doručovateľ (pošta, kuriér) alebo ku ktorej došlo uvedením nesprávnej adresy objednávateľa.

6.2. Kupujúci je povinný si prezrieť tovar pri jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spoločne so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, pretože je tovar poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzatvorení škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo mu bude dodaný nový výrobok.

7. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy, odoslaním Objednávky alebo Registráciou na www.integra-sk.sk vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne prevádzkovateľovi dáva svoj výslovný súhlas s tým, aby v súlade so zákonom čl. 6 bod 1 písm. b) 39/5000 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“) spracoval a uchovával nasledujúce osobné údaje: a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko; b) kontaktné údaje, najmä emailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a kontakt na sociálnych sieťach; c) nastavenie používateľov, ktorým sa rozumie nastavenie newsletterov; d) údaje o objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré si kupujúci objednal, spôsobe doručenia a platby a údaje o reklamáciách; e) údaje o správaní na webe, najmä tovar a služby, ktoré si kupujúci prezeral, odkazy, na ktoré kupujúci kliká, spôsob pohybu po webe ako je poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, použitý prehliadač a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia; f) údaje o správaní pri čítaní správ, ktoré prevádzkovateľ zasiela, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom sú správy čítané, ako je identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, použitý prehliadač a jeho verzia;

7.2. Spracovania získaných a poskytnutých osobných údajov sú zaradené do databázy poskytovateľa na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie a doručovania tovaru INTEGRA,s.r.o. na marketingové účely.

7.3. Poskytovateľom spracované osobné údaje môžu byť spracovávané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné pre plnenie záväzku voči kupujúcemu, klientom alebo pre poskytovanie služieb. Pri výbere týchto partnerov je vždy dbané na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov.

7.4. V súvislosti s vybavením objednávok sú osobné údaje (najmä identifikačné a kontaktné údaje) poskytnuté prepravným partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, a to: GLS Slovakia s.r.o., IČO: 36624942, Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, Zásielkovna s.r.o., IČO: 48136999.

7.5. Na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľ využíva služieb spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa pokynov prevádzkovateľa pre marketingové a cloudové účely, a to:

a) Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

b) Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, so sídlom Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, USA, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

c) OneClick Systems s.r.o., IČO: 50345842

7.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a po dobu dvoch (2) rokov po jeho skončení. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytovateľ prijal potrebné opatrenia technického alebo tiež personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Prijatím objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), a to na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou. Po odoslaní objednávky na zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave objednávky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade ak budú chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

8.1. Dotknutá osoba má právo:

• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, • podať námietky proti spracovaniu osobných údajov, • na prenositeľnosť osobných údajov, • podať sťažnosť alebo návrh na zahájenie konania kontrolnému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

8.2. Dotknutá osoba v prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov zasiela svoje otázky a pripomienky na email: integra@integra-sk.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

8.3. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak také porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto VOP vstupujú do platnosti 25.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Integra s.r.o.
Považské Podhradie 357
017 04 Považská Bystrica
Registrácia: spol.reg. OS Trenčín,v.č. 12230/R
Mob.: +421905 548264
Mob.: +421905 879164
Tel.: +42142 432 0557
Fax: +42142 4260 241
E-mail: integra@integra-sk.sk
INTEGRA s.r.o. © 2015 Všetky práva vyhradené
Zásady ochrany osobných údajov


INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok